O školní družině

Součástí školy je školní družina, která pečuje především o děti zaměstnaných matek. Umožňuje zajímavě a užitečně trávit volný čas v době před a po vyučování. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování a přípravu na vyučování. 

     V souladu se zájmem rodičů začíná ranní provoz v 6,00 h a odpoledne končí v 16,30 h. 
V případě zájmu rodičů může být ŠD v provozu i v době vedlejších prázdnin.
ŠD navštěvuje 85 dětí prvního stupně. Jsou rozděleny do tří oddělení a starají se o ně 3 vychovatelky.

1. oddělení Věra Filipová
2. oddělení Irena Dlabačová
3. oddělení Bc. Lenka Walová

ŠD se nachází v areálu školy. Využívá 3 oddělení, společenskou místnost, tělocvičnu školy a školní družiny, školní hřiště.
   V ranní ŠD mají děti prostor pro hry, vyprávění. Odpoledne je věnováno odpočinkové, rekreační činnosti, rozvíjení zájmů dětí ve všech oblastech a přípravě na vyučování.                     
   Odpočinková činnost napomáhá k odstranění únavy dětí formou poslechových činností, klidových her a četbou. 
     Rekreační slouží k regeneraci sil formou různých her v místnosti a při pobytu venku. 
   Zájmová činnost se dělí na činnost: sportovní, hudební, literárně dramatickou, výtvarnou, pracovně technickou, přírodovědnou. Plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost, tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. děti se učí pracovat s různým materiálem, poznávají různé techniky pracovních a výtvarných činností. Hrají pohybové, závodivé, rytmické, improvizované hry, zpívají a učí se novým písničkám, říkadlům, tanečkům apod.
    Přípravu na vyučování procvičují formou didaktických her, kvizů a soutěží. Dle zájmu rodičů umožňuje ŠD písemnou přípravu dětí od 2. tříd.
    Každoročně připravujeme se ŠD U Lesa společné akce, které jsou u dětí velmi oblíbené - Drakiádu, soutěž KUFR, Milionář ŠD, hrajeme přátelská utkání v sálové kopané. Pořádáme společné soutěže všech oddělení - Skřivánek (pěvecká), Švihadlový princ a princezna, hry na postřeh, obratnost, šikovnost, hbitost, malování na chodníku aj... Jednou měsíčně navštěvujeme regionální knihovnu v Karviné - Ráji, Okresní stanici mladých přírodovědců, dle nabídky kino Centrum. 
    Připravujeme se a zúčastňujeme se městských kol soutěží v sálové kopané, ve fotbale a přírodovědných soutěží - Zelená stezka.
    Děti se podílí na všech fázích činností, tedy na plánování, přípravě realizaci a hodnocení. Mají možnost se zapojit dle své volby do různých činností i v jiných odděleních.
    Činnost ŠD prezentujeme v rámci školy nebo na veřejně přístupných výstavkách pracovních a výtvarných prací, soutěžemi, vystoupeními s tanečky a zpěvem, recitací, loutkovým a hraným divadlem.