O Moodlu

Projekt SIPVZ 2006

Výukový portál pro rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning

Co je to e-learning?

Jednoduše řečeno: „E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.“

Je to vlastně elektronický vzdělávací kurz, který se celý odehrává výlučně v prostředí internetu a nabízí bohatou, poutavou a interaktivní výukovou zkušenost. Pohybujete se pouze za pomoci svého webového prohlížeče, nestahujete do svého počítače žádné soubory a systém nemá žádné nároky na pořízení jakéhokoliv softwaru. Vše, co potřebujete, je přístupné z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu a nainstalovaným webovým prohlížečem, kdekoliv na světě, a samozřejmě, kdykoliv. Kurzy poskytují vzdělávací obsah, cvičení a interaktivní prvky, které jsou vždy možné pouze on-line.

Jaké výhody přináší e-learning?

 • vyšší efektivnost výuky – možnost informace jednoduše skládat a uspořádávat do menších celků, vytvářejících kurz
 • dostupnost výukových materiálů, testů se samovyhodnocením, cvičení, apod. kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv
 • individuální přístup ke studujícím – možnost vytvoření více variant výukových materiálů
 • interaktivní forma výuky – multimediální prvky (např. prezentace, videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.)
 • atraktivnost výukového obsahu
 • širší možnosti testování znalostí

Cíle projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvoření výukového prostředí pro rozšíření forem výuky o e-learning a jeho naplnění výukovými materiály všech hlavních vyučovaných předmětů.

V něm vidíme kromě výše uvedených jako hlavní tyto výhody:

 • atraktivnost výukového obsahu i vlastní formy výuky pomocí internetu pro děti (daleko raději se učí pomocí počítače než z knih a sešitů)
 • širší možnosti testování a procvičování znalostí včetně soutěží
 • možnost aktivní komunikace mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem
 • možnost zadávání různých anket
 • aktivní tvorba výukových materiálů žáky a jejich uveřejnění v kurzu
 • možnost zprostředkovat přehled o právě probíraném učivu rodičům
 • možnost aktivní komunikace rodičů se školou

V čem projekt spočívá

Projekt spočíval v instalaci open-source softwaru Moodle, určeného pro e-learningovou podporu výuky, na nový server a následném naplnění vzniklého výukového prostředí výukovými materiály, testy, cvičeními i odkazy na www stránky podle učebních plánů naší školy. Realizace tohoto projektu rozšíří na naší škole formy výuky o e-learning, což umožní kromě zefektivnění práce ve škole i domácí přípravu žáků, rodičům žáků zprostředkuje přehled o právě probíraném učivu, nemocným žákům dovolí samostatné studium a procvičování učební látky nezávisle na místě pobytu, učitelům umožní vést diskusi se žáky i mezi sebou, a to vše prostřednictvím internetu. Vytvořený portál bude volně přístupný široké veřejnosti. V rámci projektu hodláme zajistit několik školení učitelů, žáků i rodičů, která pomohou toto výukové e-learningové prostředí používat. Pro ty, co doma nevlastní počítač popř. nemají zavedený internet, bude umožněn volný přístup k počítačům v počítačových učebnách o přestávkách i mimo vyučovací hodiny.

Popis řešení projektu

K dosažení výše uvedených cílů a záměrů projektu – rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning ve většině hlavních předmětů – jsme využili vlastností open-source softwaru Moodle, jeho instalace na nový server, následného naplnění vzniklého výukového prostředí výukovými materiály a chuti učitelů k využití nových moderních forem výuky pomocí výpočetní techniky, se kterou mladí lidé velmi rádi a ochotně pracují.

Projekt předpokládal zakoupení serveru, sedmi kusů učitelských počítačů a potřebného operačního systému, zprovoznění serveru a jeho začlenění do sítě internetu a do místní počítačové sítě, instalaci softwaru Moodle na server a jeho naplnění výukovými materiály, na kterém se podílejí všichni členové řešitelského týmu podle svých pedagogických odborností.

Protože je systém Moodle ze své podstaty systémem dynamickým (Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Modulární objektově orientované vzdělávací prostředí), bude se i v dalším období po skončení realizace projektu nadále rozšiřovat a měnit podle budoucích požadavků a potřeb výuky na naší škole.

Ukazatele dosažení cílového stavu

Ke kontrole realizace našeho projektu jsme si definovali tyto ukazatele cílového stavu projektu:

 • zavedení funkčního e-learningového systému Moodle, provozovaného na vlastním webovém serveru, na naší škole
 • proškolení učitelů
 • tvorba výukových materiálů, testů, cvičení apod. pro všechny hlavní vyučovací předměty: český jazyk, anglický, německý a francouzský jazyk, matematiku, fyziku, přírodopis, dějepis, zeměpis a informatiku
 • využití e-learningu ve výuce výše uvedených předmětů
 • proškolení pedagogických pracovníků ověřovací školy podle požadavků školy
 • prezentace e-learningového prostředí rodičům žáků podle požadavků rodičů

Co je to Moodle

Moodle je modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), které umožňuje výuku prostřednictvím internetových online kurzů.

Příjemné a přehledné uživatelské prostředí neklade zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost; k ovládání tohoto prostředí tak postačí základní dovednosti s PC. Uživatel se pohybuje v prostředí internetového prohlížeče a kliká na jednotlivé hypertextové odkazy. Orientaci v jednotlivých kurzech podporují dokonalé informace o krocích uživatele. V profilu uživatele můžete nastavit např. osobní údaje, fotografii, kontaktní údaje, popis uživatele a další informace.

Moodle je vyvíjen komunitou vývojářů z celého světa, koordinátorem vývoje je Martin Dougiamas z Austrálie, o lokalizaci české verze se stará David Mudrák z Katedry informačních technologií Pedagogické fakulty UK v Praze.

Moodle je volně šiřitelný software.

Požadavky na systém

Používat systém Moodle je relativné jednoduché a intuitivní. K tomu, abyste mohli využívat všech informačních zdrojů vložených v Moodlu (obrázků, animací, apod.), musí být splněny určité požadavky na hardware i software vašeho počítače:

Hardware

V podstatě není nutné mít k dispozici ten nejnovější HW. Důležité je, abyste na svém PC mohli bez větších problémů používat některý z prohlížečů internetových stránek.

Chcete-li se připojovat k internetu, tak samozřejmě musíte mít přístup k síti a síťovou kartu, popřípadě modem (připojujete-li se z domu přes telefonní linku).

Software

Jak již bylo uvedeno, pro přístup do systému Moodle, musíte mít nainstalován libovolný internetový prohlížeč, MS Office, Adobe Reader atd.