Organizační struktura

Organizační struktura základní školy

Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná - Ráj

Ředitel školy

 

1. Statutárním orgánem školy je ředitel

2. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarůKoordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

• Porad vedení školy
• Pedagogických rad
• Metodických sdružení a předmětových komisí

3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné           pracovníky.

4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány ŠÚ, zřizovateli a dalším orgánům.

6. Ve své řídící práci se orientuje zejména na naplňování těchto funkcí:

  • komplexní rozvoj školy, k čemuž vytváří materiálně technické, org. a personální  předpoklady
  • rozvoj systémů řízení školy

7. Ředitel školy při výkonu své funkce dále

  • je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené úkony jménem školy
  • schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků
  • odpovídá za plnění úkolů BOZP

Zastupování ředitele

  • ředitel jmenuje svého statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědností
  • v případě nepřítomnosti ředitele i statutárního zástupce zastupují ředitele vedoucí útvarů v tomto pořadí

     • výchovný poradce
     • ředitel může pro jednotlivé činnosti nebo případy zmocnit písemně pracovníky školy k jednání jménem školy, zmocněný je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil

Informační systém

1. Informace vstupující do školy přichází k řediteli.

2. Ředitel rozhodne komu bude informace předána, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

3. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.

4. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují na informační tabuli.

5. Sběr informací od pracovníků školy probíhá přes vedoucí útvarů.

6. Základní informační kanály jsou:

  • jednání pedagogické rady
  • metodická sdružení a předmětové komise
  • tabule a nástěnka ve sborovně školy
  • hlášení školního rozhlasu
  • pracovní porady pracovníků svolávané vedením

  Organizační a řídící normy

1. Škola se při své činnosti řídí zejména těmito základními organizačními a řídícími normami

1.Vnitřním řádem školy ( režim pro žáky, režim pro učitele )

2. Předpisem o oběhu účetních dokladů

3. Předpisem o evidenci majetku

4. Vnitřním platovým předpisem

5. Pracovní řádem pro učitele a pracovníky ve školství

Komunikační systém

1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně, kdy lze vyřizovat běžné operativní záležitosti.

2. Časově náročnější jednání je třeba dohodnout předem.

 

Zástupce ředitele školy


Je statutárním zástupcem ředitele školy a v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědnosti.

Je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně. Kontroluje věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu. Dále vytváří příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí a vede pracovníky k pracovní kázni, oceňuje jejich iniciativy, pracovní úsilí, vyvozuje důsledky z porušení pracovních povinností.

Vedoucí pracovník se podílí především na plánování a rozvoji školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku. Zpracovává podklady pro materiály a zprávy.

Zastupování pracovníků a vedoucích

  • jeví-li se to z organizačních důvodů za potřebné, může ředitel pověřit zajišťováním některých organizačních záležitostí jednoho z učitelů na příslušném útvaru
  • vedoucího útvaru zastupuje v plném rozsahu povinnosti, práv a odpovědnosti pracovník pověřený ředitelem školy v každém jednotlivém případě
  • rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo zástupce odsunout, pokud to povaha věci připouští, do návratu zastupovaného. Není-li to možné, naváže zastupující spojení ze zastupovaným, popř. se obrátí na vyššího nadřízeného 
  • při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu apod.) jiného pracovníka a stanoví, kdy musí být převzetí potvrzeno písemně. Převzetí majetku, základních prostředků, předmětů spotřební povahy, peněžních hotovostí se provádí písemně vždy.

Vedoucí pracovníci školy

1. Vedoucí mi pracovníky školy jsou

  • vedoucí útvarů
  • výchovný poradce
  • vedoucí vychovatel školní družiny
  • vedoucí kuchařka

2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem.

V externím styku pak jednají pouze v rozsahu stanoveném pracovní náplní.

3. Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména

  • zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně
  • kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu
  • vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí
  • vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností

4. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na

  • plánování rozvoje školy
  • přípravě, realizaci a hodnocení školního roku

          • na zpracování podkladů pro materiály a zprávy

Výchovný poradce koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci a evidenci reedukace. 
Zajišťuje ve spolupráci s třídními učiteli vybavení integrovaných žáků školními potřebami. Zodpovídá za začlenění výchovy k volbě povolání do tématických plánů.
Pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči.
Spolupracuje s Referátem sociálních věcí Magistrátu města Karviné, Úřadem práce v Karviné, OPPP.
 

Ekonomický úsek


Personální řízení

1. Personální agendu vede v plném rozsahu ekonomka školy.

2. Administrativní přijímání pracovníků vyřizuje ekonomka.

3. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje rovněž ekonomka školy.

Řízení hmotných prostředků

1.Nákup hmotných prostředků schvaluje ředitel školy na základě návrhu vedoucích útvarů.

2 Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ekonomka školy.

3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci kabinetů na základě pověření ředitelem školy.

4. Sklad učebnic spravuje pracovník na základě pověření ředitelem.

5. Odpisy majetku se řídí ustanovením daného zákona

Finanční řízení

1.Účetní agendu v plném rozsahu vede ekonomka školy.

2. Zpracování mezd je zajišťováno smluvně s jinou organizací - KVIC Karviná

3. Podklady pro zpracování mezd připravuje ekonomka školy.

4. Pokladní službu provádí referentka školy - odebírá a přejímá peníze, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy. Dodržuje pokladní limit.

 

Pedagogický sbor 1. stupeň


Pracovníci školy

1. Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků školy:

  • plnit příkazy ředitele školy a jeho zástupců
  • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
  • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně protipožárních předpisů
  • chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy
  • obdržet za vykonanou práci mzdy podle platných předpisů a ujednání
  • seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základní škole

2. Celá tato problematika vychází a řídí se Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení

Dokumentace školy

1. Dokumentace školy je vedena v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol

2. Tuto dokumentaci zpracovává vedení školy, třídní učitelé vedou podle pokynů vedení třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy.

3. Průběžnou kontrolu knih a výkazů provádějí zástupci ředitele.

Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.291/1991 o základních školách a Vnitřní m řádem školy.

2. Na škole se vyučuje podle schválených dokumentů

 

Pedagogický sbor 2. stupeň


Pracovníci školy

1. Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků školy:

  • plnit příkazy ředitele školy a jeho zástupců
  • dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
  • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně protipožárních předpisů
  • chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy
  • obdržet za vykonanou práci mzdy podle platných předpisů a ujednání
  • seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základní škole

2. Celá tato problematika vychází a řídí se Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení

Dokumentace školy

1. Dokumentace školy je vedena v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol

2. Tuto dokumentaci zpracovává vedení školy, třídní učitelé vedou podle pokynů vedení třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy.

3. Průběžnou kontrolu knih a výkazů provádějí zástupci ředitele.

Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.291/1991 o základních školách a Vnitřním řádem školy.

2. Na škole se vyučuje podle schválených dokumentů

   Součástí školy je školní družina, která pečuje především o děti zaměstnaných matek. Umožňuje zajímavě a užitečně trávit volný čas v době před a po vyučování. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování a přípravu na vyučování. 
     V souladu se zájmem rodičů začíná ranní provoz v 6,00 h a odpoledne končí v 16,30 h. 
V případě zájmu rodičů může být ŠD v provozu i v době vedlejších prázdnin.
ŠD navštěvuje 85 dětí prvního stupně. Jsou rozděleny do tří oddělení a starají se o ně 3 vychovatelky.

1. oddělení Věra Filipová
2. oddělení Irena Dlabačová
3. oddělení Bc. Lenka Walová

ŠD se nachází v areálu školy. Využívá 3 oddělení, společenskou místnost, tělocvičnu školy a školní družiny, školní hřiště.
   V ranní ŠD mají děti prostor pro hry, vyprávění. Odpoledne je věnováno odpočinkové, rekreační činnosti, rozvíjení zájmů dětí ve všech oblastech a přípravě na vyučování.                     
   Odpočinková činnost napomáhá k odstranění únavy dětí formou poslechových činností, klidových her a četbou. 
     Rekreační slouží k regeneraci sil formou různých her v místnosti a při pobytu venku. 
   Zájmová činnost se dělí na činnost: sportovní, hudební, literárně dramatickou, výtvarnou, pracovně technickou, přírodovědnou. Plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost, tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. děti se učí pracovat s různým materiálem, poznávají různé techniky pracovních a výtvarných činností. Hrají pohybové, závodivé, rytmické, improvizované hry, zpívají a učí se novým písničkám, říkadlům, tanečkům apod.
    Přípravu na vyučování procvičují formou didaktických her, kvizů a soutěží. Dle zájmu rodičů umožňuje ŠD písemnou přípravu dětí od 2. tříd.
    Každoročně připravujeme se ŠD U Lesa společné akce, které jsou u dětí velmi oblíbené - Drakiádu, soutěž KUFR, Milionář ŠD, hrajeme přátelská utkání v sálové kopané. Pořádáme společné soutěže všech oddělení - Skřivánek (pěvecká), Švihadlový princ a princezna, hry na postřeh, obratnost, šikovnost, hbitost, malování na chodníku aj... Jednou měsíčně navštěvujeme regionální knihovnu v Karviné - Ráji, Okresní stanici mladých přírodovědců, dle nabídky kino Centrum. 
    Připravujeme se a zúčastňujeme se městských kol soutěží v sálové kopané, ve fotbale a přírodovědných soutěží - Zelená stezka.
    Děti se podílí na všech fázích činností, tedy na plánování, přípravě realizaci a hodnocení. Mají možnost se zapojit dle své volby do různých činností i v jiných odděleních.
    Činnost ŠD prezentujeme v rámci školy nebo na veřejně přístupných výstavkách pracovních a výtvarných prací, soutěžemi, vystoupeními s tanečky a zpěvem, recitací, loutkovým a hraným divadlem.

Školní jídelna


 

  Školní jídelna připravuje denně 500 porcí obědů pro žáky, zaměstnance školy, důchodce v rámci sociálního programu města Karviné a ostatní občany. Denně připravujeme i dopolední svačinky pro žáky naší školy, které jsou podávány ve školní jídelně.
      Od 1. září 2008  jídelna připravuje obědy i pro pečovatelskou službu. Z provozních důvodů dojde k některým změnám doby výdeje obědů pro důchodce, nemocné žáky a ostatní.
Výdej obědů pro nemocné žáky  (pouze 1. den nepřítomnosti): 10,45  - 11,20 hod. ve školní jídelně.
Výdej obědů pro důchodce a ostatní: 10,45  - 11,20 hod. ve školní jídelně.
Výdej pro žáky a zaměstnance školy: 11,45  - 14,00 hod. ve školní jídelně.
     Všichni strávníci odebírají obědy a svačinky použitím čipové karty. Karta je hrazená zálohově, po skončení stravování je záloha vrácena. Ztrátu čipové karty (klíčenky) je nutno nahlásit vedoucí jídelny pro zablokování  proti zneužití karty.
    Strávnicí mají možnost ve školní jídelně výběr ze dvou druhů pokrmů a k tomu je  nutná čipová karta.  Bez čipové karty nebude vydán oběd.
    Nový strávník se může přihlásit kdykoliv během školního roku a to alespoň  den předem. K vyřízení přihlášky je nutno mít :

 1. hotovost - pouze k první platbě, další období bude bezhotovostně z účtu formou povoleného inkasa v bance, spořitelně, poště (ne trvalý příkaz)

 2. číslo účtu ze kterého bude platba hrazena

 3. datum narození dítěte – z důvodu správného zařazení do věkové kategorie  


      Při onemocnění dítěte, první den nepřítomnosti ve škole, je možné si oběd vyzvednout v době od 10,45 do 11,20 hodin ve školní jídelně po předložení platné čipové karty. Další dny je nutno obědy odhlásit. Pokud žák není ve škole, nemá nárok na oběd za sníženou cenu, ale je možné odebrat stravu za plnou cenu  51 Kč.

Podle nového školského zákona, nemá zaměstnanec nárok na oběd za sníženou úhradu v případě :

 1. Pracovní neschopnost

 2. Řádná dovolená

 3. Ošetření člena rodiny

 4. Paragraf

 5. Samostudium

 6. Služební cesta

Pokud si zaměstnanec oběd neodhlásí a vyzvedne si jej, bude mu účtována plná částka  49 Kč. Tyto zásady budou uplatněny i první den nepřítomnosti pracovníka. 
     Odhlašování obědů a svačin: tentýž den - na záznamník do 6,00 hod., den předem - ve školní jídelně do 13,00 hod., telefonicky - den předem do 13 hod., dva pracovní dny předem - na terminálu nebo e-mailem týž den (odhláška je akceptována po obdržení odpovědi).
     Nové členění: 7 - 10 let (dříve 1. - 4. třída), 11 - 14 let (dříve 5. - 8. třída), 15 a více let (9. třída). Žáci jsou zařazováni do skupin podle školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Žáci, kteří dosáhnou 15 let v daném školním roce, musí být zařazeni jako středoškoláci.

                                                Ceny obědů a svačin:

1. - 4. třída 20 Kč
5. - 9. třída 22 Kč
15 a více let (9. tř.) 24 Kč
zaměstnanci 25 Kč
CS - důchodci 48 Kč
CS - ostatní 51 Kč
svačinky 14 Kč

 

Provozní úsek