Tisková zpráva

Tisková zpráva projektu SIPVZ

evidenční číslo: 0337P2006

Výukový portál pro rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning

Realizace projektu

Realizace projektu SIPVZ 2006 „Výukový portál pro rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning“ předpokládala zakoupení serveru, sedmi kusů učitelských počítačů s monitory a potřebného operačního systému. Byl zakoupen server typu Mercury MP1099SA s Pentiem 4 D930 firmy ATComputers a devět kusů učitelských počítačů typů Office@line s procesory Pentium 4 – 3,06 GHz, operační pamětí 512 MB, 80 GB harddisky a DVD vypalovačkou firmy Computer Studio Karviná. Oproti původnímu předpokladu nákupu sedmi učitelských počítačů bylo možno díky letním slevám a po konzultaci s pracovníky SIPVZ koupit počítačů devět při zachování schváleného rozpočtu.

Další pokračování realizace projektu měla několik fází:

 • První fází bylo vlastní zprovoznění výukového serveru a jeho začlenění do sítě internetu vlastními silami za podpory správce sítě VUT Brno – oproti původnímu předpokladu jsme server zprovoznili za pomoci správce systému Moodle na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity Opava v Karviné a firmy Computer studio Karviná.
 • Druhou fází byla vlastní instalace softwaru Moodle na server správcem systému Moodle na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, která systém Moodle úspěšně využívá již několik let, a který se stal garantem správné funkčnosti systému Moodle na naší škole.
 • Třetí fází bylo a neustále je naplňování výukového systému výukovými materiály, na kterém se podílejí všichni členové řešitelského týmu a to podle svých pedagogických odborností. K tomu byli proškoleni v práci se systémem Moodle – toto školení stále probíhá. Během této fáze byli s Moodlem seznamováni i žáci, kteří současně testovali výukové materiály. Zároveň byla sledována jejich reakce na nové výukové prostředí.  
 • Poslední fází, která bude probíhat i dále, bylo plné začlenění výukových materiálů, umístěných v systému Moodle, do výuky žáků, další rozšiřování výukových materiálů, testů, cvičení a vyzkoušení dalších modulů systému Moodle, jako například fór, anket, průzkumů, slovníků a testů Hot Potatoes.

Splnění stanovených cílů

Cílem našeho projektu bylo vytvoření výukového prostředí pro rozšíření forem výuky o e-learninga jeho naplnění výukovými materiály všech hlavních vyučovaných předmětů. V něm jsme viděli jakohlavní tyto výhody:

 1. vyšší efektivnost výuky – látku lze jednoduše skládat a uspořádávat do menších celků vytvářejících kurz,
 2. dostupnost výukových materiálů, testů se samovyhodnocením, cvičení apod. kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv,
 3. multimediální prvky(např. prezentace, videosekvence, audiozáznamy apod.),
 4. atraktivnost výukového obsahu i vlastní formy výuky pomocí internetu pro děti
 5. širší možnosti testování a procvičování znalostí včetně soutěží
 6. možnost aktivníkomunikace mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem,
 7. možnost zadávání různých anket,
 8. aktivní tvorba výukových materiálů žáky a jejich uveřejnění v kurzu,
 9. možnost zprostředkovatpřehled o právě probíraném učivu rodičům,
 10. možnost aktivní komunikace rodičů se školou. 

Projekt spočíval v instalaci open-source softwaru Moodle, určeného pro e-learningovou podporu výuky, na nový server a následném naplnění vzniklého výukového prostředí výukovýmimateriály, testy, cvičeními i odkazy na www stránky všech hlavních předmětů podle učebníchplánů naší školy. 

Body 1–5 jsou splněny již pouhým používáním kurzů v prostředí Moodle; to je dáno vlastnostmi tohoto prostředí; v kurzech jsou využívány studijní materiály jak v klasické, tj. psané formě, tak i ve formě prezentací a videoukázek. Velmi si děti pochvalují testy, které mohou procvičovat z domu. Kurzy jsou pro děti atraktivní – to vyplývá i množství návštěv jednotlivých kurzů a celkové oblibě Moodlu dětmi. Bod 6 – možnost aktivní komunikace mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem – využívají zatím především žáci ke komunikaci mezi sebou. Body 7 a10 – ankety a komunikace rodičů se školou – se teprve rozvíjejí a najdou širší uplatnění, až si na tuto možnost zvyknou jak učitelé, tak děti i jejich rodiče. Bod 8 – aktivní tvorba výukových materiálů žáky a jejich uveřejnění v kurzu – je žáky s oblibou využíván právě pro neanonymní zveřejnění jejich prací na internetu.

Pokoušíme se využít prostředí Moodlu i pro další činnosti, jako například elektronický školní časopis Borováček, připravujeme i kurzy pro kroužky a školní družinu.

Pro propagaci našeho projektu bylo vytvořeno prezentační CD a vytištěna brožura s cíly, popisem a řešením projektu, základními informacemi o Moodlu a postřehy z praxe při práci s Moodlem.

Výukové materiály na školním Moodlu jsou dostupné všem přihlášeným žákům či rodičům – každý žák nebo rodič se může přihlásit do libovolného kurzu – odkudkoliv a kdykoliv – přeswebové stránky naší školy:  www.borovskeho.cz, když klikne na obrázkové logo Moodle;  pro vstup do Moodlu je vyžadován uživatelský účet, který se dá jednoduše vytvořit; návod je mimo jiné i na úvodní stránce Moodlu. Při přihlašování do některých kurzů bude po Vás požadován ještě přístupový klíč, který je dostupný u administrátora Moodlu.

Veškeré dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu administrátora školního Moodlu: spruzina@borovskeho.cz nebo mu kdykoliv volat na mobil: 777 236 848.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je naplnění jeho cílů, tj. funkční e-learningový systém provozovaný na vlastním webovém serveru, vybavení tvůrců kurzů novými počítači, proškolení učitelů ve znalostech ovládání Moodlu, seznámení žáků s prostředím Moodlu. Hlavním výstupem projektu je ale především aktivní používání školního výukového prostředí žáky, učiteli i rodiči.