Statut školního poradenského pracoviště:

od září 2006 je díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života. 

Členové školního preventivního týmu:

Školní metodik prevence - Mgr. Monika Káňová
Výchovný poradce - Mgr. Jana Pohludková:
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
Školní speciální pedagog - Mgr. Petra Franková
 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy
 • služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé

K dalším činnostem školního speciálního pedagoga patří:

 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku ZŠ
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • podílet se na vytváření strategie a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
Mgr. Marie Chlepková (1. stupeň)
 • je garantem zařazování témat prevence nežádoucího chování v 1. – 5. ročníku
PaedDr. Marta Štrublíková, Mgr. Daniela Dominová (2. stupeň)
 • poskytují žákům ve vyučovacích hodinách informace související s problematikou sociálně-patologického chování s cílem pěstovat v nich sebedůvěru, zodpovědnost, naučit je rozeznat negativní jevy, se kterými se mohou setkat a umět je odmítnout
 • spolupracují s Centrem primární prevence a využívají jejich nabídky preventivních seminářů a besed.

Konzultační hodiny - školní rok 2009/10:

Konzultační hodiny školního metodika prevence
 

Mgr. Monika Káňová

pátek 10,00 - 11,40 hod.
Jinak dle domluvy.
 
Konzultační hodiny výchovného poradce
  Mgr. Jana Pohludková
pátek 14,10 - 14,50 hod.
Jinak dle domluvy.
Kontakt telefonicky do kanceláře školy 596 312 054.

 

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga
  Mgr. Petra Franková
pondělí   9,00 - 10,45 hod.
úterý   8,00 - 10,45 11,50 - 12,40 hod.
středa 11,00 - 12,40 hod.
čtvrtek   8,00 -  9,00 hod.
pátek   9,00 - 12,00 hod.
Odpolední konzultace jsou možné kdykoliv po telefonické domluvě na tel. čísle 603 703 352 nebo e-mailem frapecko@seznam.cz

 

Na naší škole dále využíváme metodu EEG - biofeedback - trénink "sebe - učení" mozku, pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Metoda je určena pro zlepšení pozornosti, soustředění, vůle, paměti, uvolnění apod. nejen u dětí, ale i u dospělých. Tréninkový program je určen především pro žáky naší školy s výše uvedenými problémy. Po domluvě však mohou být zařazeni do tréninkového programu i děti a dospělí, kteří nenavštěvují naši školu. Metoda je vhodná také pro děti předškolního věku a děti se specifickými poruchami učení. Bližší informace je možné získat u speciální pedagožky p. uč. Frankové a p. uč. Koóšové, které tuto metodu na škole provádějí -  kontakt: e-mailem: frapecko@seznam.cz

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.